Wydział komunikacji Kozłowo

W urzędzie miasta, gminy czy też w starostwie w Kozłowie możesz załatwić szereg istotnych spraw. Zgłosić narodziny dziecka, wymienić nieważny już dowód na nowy, zarejestrować samochód, uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę czy rozbiórkę, a także załatwić sprawy związane z działalnością gospodarczą czy finansami. Każda sprawa przyporządkowana jest oczywiście do odpowiedniego wydziału. Kluczowymi wydziałami są z pewnością: Wydział Budownictwa i Architektury, Wydział Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych, Wydział Geodezji, Katastru i Kartografii, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Inwestycji, Wydział Oświaty czy Wydział Komunikacji i Transportu. Przyjrzymy się bliżej, czym zajmuje się właśnie Wydział Komunikacji i jakie są jego zadania.

Czym zajmuje się Wydział Komunikacji w Kozłowie?

Wydział Komunikacji w Kozłowie odgrywa istotną rolę wśród wydziałów. Jako jednostka organizacyjna urzędu miasta lub starostwa powiatowego, odpowiedzialny jest za sprawy komunikacyjne. Zajmuje się przede wszystkim załatwianiem formalności związanych z pojazdami. Jest miejscem, które prędzej czy później musi odwiedzić każdy kierowca, gdyż to właśnie w tym wydziale można wyrobić prawo jazdy czy zarejestrować samochód. Kluczowe są także spraw związane z transportem czy też komunikacją drogową: wydawanie zezwoleń na wykonywanie transportu i przewozów, licencji na prowadzenie taksówki. A oto szczegółowe zadania Wydziału Komunikacji w różnych jego zakresach.


Zadania Wydziału Komunikacji w Kozłowie w zakresie prawa o ruchu drogowym

Najbardziej znacząca rola Wydziału Komunikacji w Kozłowie to właśnie ta z zakresu prawa o ruchu drogowym. Wydział Komunikacji wykonuje szereg zadań związanych z ewidencją pojazdów, ewidencją kierowców oraz prawem jazdy.

Zadania dotyczące ewidencji pojazdów

1. Legalizacja tablic rejestracyjnych.

2. Prowadzenie postępowań związanych z rejestracją pojazdów:

 • wydawanie dowodów rejestracyjnych,
 • wydawanie tablic rejestracyjnych (zalegalizowanych),
 • wydawanie nalepek kontrolnych (zalegalizowanych).

3. Prowadzenie postepowań związanych z czasową rejestracją pojazdów:

 • wydawanie decyzji o czasowej rejestracji,
 • wydawanie pozwoleń czasowych,
 • wydawanie tablic rejestracyjnych (zalegalizowanych).

4. Wydawanie trzeciej tablicy rejestracyjnej kierowcom korzystającym z dodatkowego bagażnika.

5. Wydawanie wtórników dokumentów komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych w przypadku zniszczenia, zgubienia lub kradzieży.

6. Wyrejestrowanie pojazdów w przypadku kasacji pojazdu, kradzieży lub wywozu z kraju.

7. Wydanie decyzji na wykonanie tabliczki znamionowej/nadanie nowych numerów identyfikacyjnych.

8. Kierowanie pojazdów na dodatkowe badanie techniczne, gdy zaszło podejrzenie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu czy też naruszenia wymogów ochrony środowiska.

9. Wydawanie karty pojazdu:

 • dla pojazdów zakupionych w kraju,
 • dla pojazdów sprowadzanych z zagranicy w czasie pierwszej rejestracji na terytorium RP.

10. Dokonywanie zmian zapisów w kartach pojazdu oraz w dowodach rejestracyjnych:

 • przystosowanie pojazdu do ciągnięcia przyczepy,
 • przystosowanie pojazdu do zasilania gazem,
 • modyfikacja współwłasności pojazdu.

Zadania dotyczące ewidencji kierowców oraz prawa jazdy

1. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem praw jazdy:

 • wydawanie krajowego prawa jazdy,
 • wydawanie międzynarodowego prawa jazdy.

2. Generowanie PKK, czyli Elektronicznego Profilu Kandydata na Kierowcę.

3. Prowadzenie spraw dotyczących cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami.

4. Prowadzenie spraw dotyczących przywrócenia uprawnień do kierowania pojazdami.

5. Prowadzenie postępowań związanych z:

 • wydaniem zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym,
 • wydaniem pozwolenia na kierowanie tramwajem.

6. Wydawanie wtórników dokumentów w przypadku:

 • utraty dokumentu,
 • zniszczenia,
 • zmiany danych zawartych w dokumencie.

7. Prowadzenie spraw związanych z zatrzymaniem prawa jazdy oraz jego zwrotem.

8. Prowadzenie ewidencji osób bez uprawnień z orzeczonym zakazem dotyczącym prowadzenia pojazdów.

Zadania dotyczące ośrodków szkolenia kierowców i instruktorów nauki jazdy

1. Dokonywanie wpisu oraz skreślenia do rejestru w przypadku:

 • przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,
 • instruktorów nauki jazdy,
 • wykładowców.

2. Wydawanie legitymacji instruktora.

3. Sprawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców:

 • przeprowadzanie kontroli OSK,
 • rozpatrywanie skarg dotyczących działalności OSK,
 • wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia OSK,
 • prowadzenie analizy statystycznej dotyczących zdawalności w OSK.

Zadania dotyczące stacji kontroli pojazdów i uprawnień diagnostów

1. Prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.

2. Dokonywanie wpisu oraz skreśleń przedsiębiorców posiadających stacje kontroli pojazdów.

3. Dokonywanie inspekcji stacji kontroli pojazdów odnośnie:

 • prowadzenia wymaganej dokumentacji,
 • stosowności wykonywania badań technicznych,
 • posiadania uprawnień przez diagnostę.

4. Przekazywanie danych do Centralnej Ewidencji oraz Informacji o Działalności Gospodarczej.

Zadania Wydziału Komunikacji w Kozłowie w zakresie transportu drogowego

Do kolejnych również istotnych zadań Wydziału Komunikacji w Kozłowie należą te, obejmujące transport drogowy. Dotyczą przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w tym właśnie zakresie, gdzie koniczne jest posiadanie wymaganych zezwoleń oraz licencji. 

1. Planowanie rozwoju publicznego transportu zbiorowego.

2. Prowadzenie postępowań związanych z zezwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego:

 • udzielanie zezwolenia, odmowa, zmiana danych w zezwoleniu, wydawanie wypisów.

3. Prowadzenie postępowań w zakresie transportu drogowego przedsiębiorcom, których siedziba znajduje się na terenie powiatu:

 • udzielanie zezwolenia, licencji, odmowa w udzieleniu, zmiana danych w zezwoleniu lub licencji, wydawanie wypisów.

4. Prowadzenie postępowań związanych z wykonywaniem przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych powiatu:

 • wydawanie zezwolenia, dokonywanie zmian, cofnięcie.

4. Prowadzenie postępowań w zakresie spełnienia wymogu dobrej reputacji przewoźnika drogowego, zarządzającego transportem lub osoby fizycznej uprawnionej do wykonywania zadań zarządzających transportem.

5. Prowadzenie postepowań w sprawie nałożenia kar pieniężnych na mocy ustawy o transporcie drogowym.

6. Prowadzenie postępowań w zakresie stwierdzenia niezdolności zarządzającego transportem do kierowania operacjami transportowymi.

7. Wydawanie zaświadczeń oraz wypisu z zaświadczeń w przypadku przedsiębiorcy wykonującego niezarobkowy przewóz drogowy stanowiący jedynie dodatek do działalności podstawowej.

8. Dostarczanie ministrowi właściwemu ds. transportu wszelkich niezbędnych danych, takich jak liczba i zakres udzielonych zezwoleń oraz licencji (dwa razy w danym roku).

Zadania Wydziału Komunikacji w Kozłowie w zakresie prawa przewozowego

Rola Wydziału Komunikacji w Kozłowie sprowadza się również do wszelkich działań, wykonywanych w zakresie prawa przewozowego. Są to między innymi te, podejmowane w obrębie transportu publicznego zbiorowego, a także ustalanie rozkładów jazdy.

1. Opracowywanie i ostateczne uzgadnianie godzin rozkładów jazdy, w przypadku, gdy nie obejmują one obszaru konkretnej linii komunikacyjnej.
2. Wydawanie niezbędnych zaświadczeń, stanowiących jedyny dokument oficjalnie uprawniający daną osobę do wykonywania zawodu przewoźnika w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
3. Wydawanie potwierdzeń, obejmujących fakt oficjalnie uznanego zgłoszenia przewozu.
4. Zmiana, poprawa i ostateczne zatwierdzenie rozkładów jazdy na terenie linii komunikacyjnych przebiegających na obszarze powiatu, zaliczanych do ponad gminnych, dla przewoźników, zajmujących się przewozem osób samochodami w celach wyłącznie zarobkowych.


Zadania Wydziału Komunikacji w Kozłowie w zakresie ustawy o przedsiębiorstwie państwowym “Polskie Koleje Państwowe”

Wydział Komunikacji w Kozłowie bierze też udział w procedurze przygotowania likwidacji linii kolejowej lub tylko jej konkretnego odcinka. Oto jego zadania dotyczące tej kwestii.

1. Opiniowanie wniosków o likwidację linii kolejowej, na której zawieszono przewozy.
2. Opiniowanie projektu likwidacji linii kolejowych lub ich części.