Regulamin

 • 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z platformy Motorejestr.pl oraz zasady pozyskiwania informacji i dokonywania czynności prawnych w związku z korzystaniem z platformy Motorejestr.pl.
 2. Właścicielem Platformy jest Dude Artur Jazienicki, ul. Łąkowa 8C, 55-200 Oława, NIP: 912-177-60-52.
 3. W celu korzystania z usługi należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem i Polityką Prywatności.
 4. Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:
  1. Platforma – prowadzona przez Usługodawcę platforma on-line funkcjonująca przez Stronę internetową Motorejestr.pl;
  2. Usługodawca lub Administrator – Dude Artur Jazienicki, ul. Łąkowa 8C, 55-200 Oława, NIP: 912-177-60-52;
  3. Strona internetowa – strona internetowa pod adresem motorejestr.pl oraz wszelkie jej podstrony;
  4. Usługa – pełen zakres usług świadczonych elektronicznie przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w zakresie określonym w Regulaminie. Istotę usługi stanowi umożliwienie dostępu poprzez sieć Internet do platformy ogłoszeniowej, organizacja zamieszczania w jej obrębie wskazanych w Regulaminie typów Ogłoszeń oraz możliwość wyszukiwania i przeglądania zamieszczonych ogłoszeń oraz zamieszczania opinii;
  5. Obiekt – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, bądź inna jednostka organizacyjna będące przedsiębiorcami w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;
  6. Uczestnik – osoba fizyczna, która korzysta z Platformy w celach informacyjnych oraz zamieszcza opinie;
  7. Użytkownicy – wszystkie podmioty korzystające z Platformy, czyli Obiekty i Uczestnicy łącznie;
  8. Ogłoszenie – zbiór informacji, w tym fotografie i grafiki, podanych Administratorowi przez Obiekt, a następnie zamieszczonych na Stronie internetowej w podstronie „Ogłoszenia” i przydzielonych do odpowiednich kategorii;
  9. Cennik – wykaz obowiązujących opłat za Usługę świadczone przez Administratora dostępny na Stronie internetowej https://motorejestr.pl/dodaj-firme/;
  10. Konsument – w myśl ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Użytkownik, który jako osoba fizyczna dokonuje za pośrednictwem Platformy czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  11. Regulamin – niniejszy dokument wraz z Polityką Prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu. Wszystkie dokumenty dostępne są na Stronie internetowej.
 5. Użytkownicy mogą kontaktować się z Usługodawcą drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@motorejestr.pl
 • 2

Usługi świadczone przez Platformę

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników usługi elektroniczne na podstawie umów zawieranych na odległość pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą.
 2. Usługodawca pobiera opłaty za świadczenie Usług na rzecz Obiektów za czynności opisane w Cenniku.
 3. Istotę Usług stanowi umożliwienie dostępu poprzez sieć Internet do Platformy. Poprzez Platformę Usługodawca świadczy między innymi następujące rodzaje Usług:
  1. Formularze dot. danych Użytkownika,
  2. Funkcje związane z płatnościami online,
  3. Zamieszczanie ogłoszeń i reklam Obiektów,
  4. Utrzymanie Kont,
  5. Przeglądanie ogłoszeń i reklam Obiektów przez Uczestników.
 4. Zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter następuje z momentem dokonania pełnego i prawidłowego zapisu na Newsletter poprzez Platformę. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie w/w usług w każdym czasie bezpośrednio poprzez Platformę.
 5. W terminie 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie usługi Newsletter, Użytkownik będący Konsumentem może od niej odstąpić bez podania przyczyny. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 6. Obiekt nie może korzystać z Platformy bez rejestracji konta indywidualnego.
 7. Uczestnik może przeglądać oferty i ogłoszenia Obiektów bez rejestracji konta indywidualnego.
 8. Oferty i ogłoszenia Obiektów są widoczne dla wszystkich użytkowników internetu.
 • 3

Rejestracja Użytkownika

 1. Obiekty dokonują w Platformie rejestracji kont indywidualnych.
 2. Konta indywidualne umożliwiają Obiektom na korzystanie z Usług świadczonych przez Platformę.
 3. Rejestracji w Platformie dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego (w którym należy podać następujące dane: imię, nazwisko, płeć, adres e-mail, datę urodzenia, hasło).
 4. Po prawidłowym wypełnieniu formularza Usługodawca wysyła do Obiektu, na adres podany w formularzu, wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie rejestracji.
 5. Nie jest dozwolone podawanie danych nieprawdziwych.
 6. Nie jest dozwolone zakładanie konta Obiektu indywidualnego za pomocą automatu.
 7. Dokonania rejestracji Konta i późniejszych działań w ramach Platformy w imieniu i na rzecz Obiektu mogą wykonywać wyłącznie osoby uprawnione do reprezentacji Obiektu lub posiadające stosowne uprawnienie.
 8. W razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Obiekt, Usługodawca może wstrzymać się z założeniem Konta Obiektu lub zawiesić funkcjonowanie Konta Obiektu do czasu wyjaśnienia wątpliwości.
 9. W przypadku zmian organizacyjnych, prawnych, śmierci lub utraty zdolności prawnej Obiektu, następcy prawni Obiektu lub jego opiekuni prawni winni niezwłocznie poinformować Usługodawcę o zaistniałych okolicznościach.
 10. Konto Obiektu zawiera dane podane przez Obiekt podczas rejestracji. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych w czasie korzystania z Platformy, Obiekt zobowiązany jest niezwłocznie je zaktualizować, korzystając ze stosownego formularza dostępnego na Stronie internetowej.
 11. Usługodawca zastrzega możliwość usunięcia Konta i Profilu Obiektu w każdym czasie i bez podania przyczyny. W przypadku usunięcia Konta i Profilu Obiektu, Użytkownikowi niebędącemu Konsumentem nie przysługują żadne roszczenia wobec Usługodawcy z powyższego tytułu.

Zamieszczanie treści

 1. Użytkownik dodając do Platformy treści wyraża zgodę na jej prezentację w Platformie, na Stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych w formie wybranej przez Usługodawcę.
 2. Wydawca dodając treści do Platformy jednocześnie oświadcza iż dysponuje pełnią praw do zamieszczanych treści.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia treści z Platformy zarówno ze wskazaniem przyczyny jej/ich usunięcia jak i bez jej wskazania. Z tytułu usunięcia treści Użytkownikowi nie będącemu Konsumentem nie przysługują wobec Usługodawcy żadne roszczenia.
 4. Użytkownik zamieszczając treści w Platformie oświadcza, że:
  1. Ma pełne prawo do dysponowania treścią zamieszczoną na Platformie, przysługują mu autorskie prawa majątkowe do niej, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub przysługują mu prawa do korzystania z treści;
  2. Informacja zawarta w zamieszczonej treści jest zgodna z prawdą i nie ma na celu wprowadzenia nikogo w błąd.
 5. Użytkownik zobowiązuje się przedstawić w terminie 7 dni odpowiednie dokumenty potwierdzające stan prawny, o którym mowa ustępie poprzedzającym na każde żądanie Usługodawcy.
 6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zamieszczane przez niego w Platformie treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
 7. Użytkownik umieszczając w Platformie treści stanowiące utwór w rozumieniu prawa autorskiego udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieodwołalnej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji oraz pozwalającej na udzielanie dalszych licencji.
 8. Użytkownik udziela licencji na korzystanie z treści na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalanie i zwielokrotnianie treści – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. wprowadzanie do obrotu oryginału albo egzemplarzy;
  3. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym
  4. wszelkie formy publikacji, w szczególności plakaty, ulotki, billboardy, inne drukowane materiały promocyjne,
  5. relacje i spoty telewizyjne, radiowe,
  6. publikacje w gazetach i czasopismach,
  7. rozpowszechnianie w Internecie, na Platformie, na portalach społecznościowych, w banerach na innych portalach, w newsletterze,
  8. udostępniania innym podmiotom do celów określonych w punktach powyższych.
 9. Użytkownik, zamieszczając treści uwidaczniające jego wizerunek lub wizerunek osób trzecich, udziela zgody na wykorzystanie i rozpowszechnianie jego wizerunku lub oświadcza, że dysponuje zgodą osoby przedstawionej na zdjęciu.
 10. Rozpowszechnianie wizerunku będzie następowało w celu reklamy, promocji i marketingu działalności Usługodawcy, w szczególności na stronach internetowych i mediach społecznościowych.
 11. Zgoda obejmuje wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) wykorzystanie w sposób wybrany przez Usługodawcę wizerunku, w szczególności:
  1. utrwalanie wizerunku na jakimkolwiek nośniku i w pamięci jakiegokolwiek urządzenia,
  2. zwielokrotnianie wizerunku jakąkolwiek techniką, w tym drukarską, cyfrową, komputerową,
  3. rozpowszechnianie poprzez publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie, reemitowanie, a także publiczne udostępnianie, w taki sposób, żeby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 12. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie utrwalonego wizerunku w całości i w dowolnie wybranej części oraz na obróbkę graficzną utrwalonego wizerunku.
 13. Usługodawcy przysługuje wyłączne prawo decydowania o formie i czasie wykorzystywania wizerunku w całości lub w postaci dowolnych fragmentów.
 14. Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie fotografii i materiałów graficznych na portalu Facebook.com, Youtube.com, Instagram, stronach internetowych oraz materiałach promocyjnych Usługodawcy.
 15. Za wyrażenie niniejszej zgody Użytkownik nie jest uprawniony do dochodzenianie żadnych roszczeń finansowych. Zgoda zostaje udzielona nieodpłatnie.
 16. Obiekt zobowiązuje się do podania prawdziwych danych dotyczących działalności Obiektu.
 • 5

Ogólne zasady korzystania z Platformy

 1. By móc korzystać z Usług dostępnych poprzez Platformę Użytkownik musi spełnić następujące wymagania techniczne:
  1. posiadać komputer, laptop, telefon komórkowy lub inne urządzenie z dostępem do internetu;
  2. posiadać dostęp do poczty elektronicznej;
  3. korzystać z przeglądarki internetowej (w najnowszych wersjach);
  4. włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies.
 2. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.
 3. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie Platformy do działania na szkodę innych Użytkowników, Usługodawcy oraz osób trzecich.
 4. Każdy Użytkownik zobowiązuje się do:
  1. używania udostępnionych funkcjonalności i zasobów Platformy zgodnie z celem Platformy;
  2. przestrzegania zasad prawa polskiego,
  3. poszanowania praw i dóbr osobistych innych Użytkowników,
  4. niedziałania na szkodę innych Użytkowników, Usługodawcy i osób trzecich.
 5. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie Regulaminu, zamieszczanie w Serwisie treści nieprawdziwych, sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści pornograficznych, wulgarnych, zniesławiających, obrażających uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów.
 6. Wszelkie naruszenia Użytkownicy powinni niezwłocznie zgłaszać Administratorowi drogą korespondencji e-mail na adres: …………
 7. Administratorowi przysługuje prawo do edycji i usuwania treści zamieszczonych przez Użytkowników w zakresie, w którym są one niezgodne z Regulaminem. Wszystkie treści niezgodne z Regulaminem zostaną usunięte przez Administratora w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia o ich istnieniu. Z tytułu usunięcia bądź edycji ww. treści Użytkownikom nie przysługują żadne roszczenia.
 8. Administrator za świadczone Usługi nie pobiera żadnych opłat, z wyjątkiem opłat określonych w Cenniku. Opłaty pobierane są zgodnie z Cennikiem za czynności w nim wskazane i w kwotach w nim wskazanych.

Subskrypcje i opłaty

 1. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi płatnej następuje z chwilą wpływu na rachunek Administratora ceny za Usługę. Umowa zostaje określona na czas określony wskazany w wybranym przez Obiekt pakiecie Subskrypcji.
 2. Opis pakietu Subskrypcji zawiera szczegółowe informacje dot. zakresu Usług, które Usługodawca będzie świadczył na rzecz Obiektu przez okres wskazany w pakiecie Subskrypcji.
 3. Świadczenie usług w postaci płatnych Ogłoszeń i posiadanie Konta Obiektu jest odpłatne. Dostęp do Platformy i świadczenie usług przez Usługodawcę opłaca się dokonując przedpłaty zapewniającej dostęp do Platformy i prezentowanie Ogłoszeń przez określony czas.
 4. Płatność za dostęp do Platformy dokonywana jest poprzez narzędzia dostępne w Platformie, w szczególności narzędzia zewnętrznych dostawców płatności.
 5. Usługodawca może zmieniać cenę świadczenia Usług w ramach Platformy, w przypadku jeszcze nieopłaconych okresów – o wszelkich zmianach cen Usługodawca poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem, informując też (w stosownych przypadkach), jak zaakceptować takie zmiany. Zmiany cen wchodzą w życie na początku kolejnego okresu Subskrypcji następującego po dacie zmiany cen. Dalsze korzystanie z Platformy po wejściu w życie zmiany ceny oznacza akceptację nowej ceny. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody się na zmianę cen, ma prawo odrzucić takie zmiany poprzez rezygnację z Subskrypcji, tj. poprzez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.
 6. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej ( Dz.U nr 249 poz. 1661), faktury udostępniane są wyłącznie w formie elektronicznej, w formacie pdf.
 7. Obiekt akceptuje opisany powyżej sposób przekazywania faktur.
 8. Po dniu następującym po ostatnim dniu opłaconego okresu wskazanego w pakiecie Subskrypcji, umowa ulega automatycznemu przedłużeniu o kolejny okres wskazany w uprzednio wybranym pakiecie Subskrypcji, w zakresie tamże opisanym, o ile Obiekt nie złoży wypowiedzenia umowy przed upływem ostatniego dnia aktywnej Subskrypcji.
 9. Płatność Użytkownika zostanie automatycznie pobrana powtórnie na koniec okresu wykupionej Subskrypcji, chyba że Użytkownik anuluje swoją Subskrypcję (wypowie umowę) przed końcem aktualnego okresu Subskrypcyjnego w sposób wskazany w ustępie poprzedzającym. Usługa zostanie anulowana od dnia przypadającego po ostatnim dniu aktualnego okresu Subskrypcyjnego, zaś Konto Obiektu zostanie zdezaktywowane. Jeśli Użytkownik anuluje płatność lub wypowie umowę po upłynięciu okresu, w którym można odstąpić od Umów (jeżeli ma zastosowanie) lub przed końcem aktualnego okresu subskrypcji, Usługodawca nie zwróci żadnych wniesionych już opłat subskrypcyjnych.
 10. Obiekt, który zawarł z Administratorem umowę o Usługę ogłoszenia płatnego lub inną usługę reklamową świadczoną przez czas określony może wypowiedzieć ją w każdym czasie ze skutkiem na koniec okresu Subskrypcji, na który umowa została zawarta. Po upływie okresu wypowiedzenia Administrator zobowiązany jest do usunięcia Ogłoszenia.

Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia, w którym zawarł umowę z Administratorem bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia żadnych kosztów. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się od dnia następnego po dniu zawarcia umowy.
 1. Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia znajdującego się we wzoru stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Konsument może również skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Skorzystanie z powyższych wzorów nie jest obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. W razie odstąpienia od umowy Usługodawca zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni.
 3. Usługodawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Obiektowi niebędącemu Konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
 • 8

Odpowiedzialność. Dostęp i korzystanie z Platformy

 1. Usługodawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań mających na celu zapewnienie prawidłowego, bezpiecznego, ciągłego i wolnego od błędów dostępu do Platformy.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  • działania podejmowane przez Użytkowników;
  • niespełnienie specyficznych wymagań Użytkownika, innych niż wynikające z ogólnego założenia Platformy;
  • prawidłowość, wiarygodność i dokładność danych uzyskanych podczas korzystania z Platformy, a dostarczonych przez innych Użytkowników;
  • prawdziwość Ogłoszeń kierowanych przez Obiekty
  • przejściowe techniczne błędy zaistniałe w trakcie działania Platformy;
  • wady danych wprowadzonych do Platformy przez Użytkowników.;
  • jakość, dostępność i prawidłowość treści uzyskanych za pomocą Platformy.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody (także w postaci utraconych korzyści), naruszenie wizerunku, przerwy w działaniu przedsiębiorstwa, utracenie danych lub innego rodzaju informacji gospodarczej albo innych strat o charakterze majątkowym, wynikających w szczególności z:
  • niemożności korzystania z Platformy,
  • korzystania z Platformy,
  • braku dostępu do Platformy, danych, informacji, wiadomości opublikowanych lub odczytywanych w Platformie,
  • błędu w funkcjonowaniu Platformy,
  • nieautoryzowanego dostępu osoby trzeciej do danych,
  • oddziaływania osób trzecich,
  • usunięcia Konta,
  • oraz wszelkich innych przyczyn związanych z Usługą, niezależnie od tego czy straty, naruszenia i utraty były efektem bezpośrednim lub pośrednim zdarzenia.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane przez osoby trzecie, które dostały się do Platformy wykorzystując w celu uzyskania dostępu poprawne dane lub urządzenie Użytkownika.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zakłócenia działania systemu spowodowane problemami technicznymi w sprzęcie komputerowym oraz oprogramowaniem, z którego korzysta Użytkownik, a także awarią sieci Internet, siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich, które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Platformy i oferowanej za jej pośrednictwem Usługi.
 6. W przypadku zawiadomienia o dostępie do Platformy osoby nieuprawnionej Usługodawca podejmie natychmiastowe kroki w celu zabezpieczenia zgromadzonych danych.
 7. Usługodawca przeprowadzać będzie regularne tworzenie kopii zapasowych danych umieszczonych na Platformie, w celu zminimalizowania ryzyka utraty danych poprzez działanie osób nieuprawnionych lub błędy techniczne w funkcjonowaniu.
 8. Usługodawca ma prawo do dokonywania zmian w Usłudze i Platformie, w związku z prowadzonymi pracami nad ulepszaniem i modernizacją Platformy. W szczególności Usługodawca ma prawo do zmiany funkcjonalności Platformy.
 9. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy dotyczą Użytkownika, który jest Konsumentem wyłącznie w zakresie, który jest dozwolony przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 • 9

Usuwanie kont Użytkowników

 1. Użytkownik jest uprawniony do usunięcia swojego Konta w każdym czasie. W tym celu Użytkownik powinien przesłać do Usługodawcy stosowne oświadczenie w formie elektronicznej na adres kontakt@motorejestr.pl
 2. Usługodawca może odmówić usunięcia Konta Użytkownika, jeżeli Użytkownik ten naruszył niniejszy Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych Użytkownika jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 3. Usunięcie Konta na wniosek Użytkownika następuje w terminie 14 dni od dnia złożenia odpowiedniego żądania.
 4. Jeżeli konto Użytkownika zostało usunięte na skutek decyzji Usługodawcy, to Użytkownik nie może ponownie dokonać rejestracji w Platformie bez uprzedniej zgody Usługodawcy. Dokonanie ponownej rejestracji bez zgody skutkuje usunięciem Konta.
 5. Konto Obiektu zostaje usunięte po zakończeniu okresu Subskrypcji, który został opłacony.
 • 10

Reklamacje

 1. Każdy Użytkownik jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji z tytułu wszelkich nieprawidłowości działania Platformy w przeciągu 14 dni od wystąpienia nieprawidłowości. Reklamacja powinna zostać złożona drogą wiadomości e-mail wysłanej na adres kontakt@motorejestr.pl Opis zaistniałej nieprawidłowości powinien umożliwiać Usługodawcy identyfikację problemu i jego naprawę.
 2. Usługodawca rozpatrzy reklamację w przeciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji.
 3. W przypadku wystąpienia poważnego błędu technicznego Usługodawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia dostępu do Platformy i Usługi.
 4. Wszystkie ewentualne błędy w funkcjonowaniu Platformy, uwagi i informacje o działaniu Platformy i Strony internetowej, a także naruszenia Regulaminu prosimy zgłaszać Usługodawcy drogą elektroniczną.
 • 11

Zmiany Regulaminu

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, wyłącznie z istotnych powodów, w szczególności ze względu na zmiany w przepisach obowiązującego prawa lub techniczne i organizacyjne zmiany w sposobie zawierania i realizacji umów, a także w przypadku zmiany prawnej organizacji działalności Usługodawcy. Zmiany te nie będą miały wpływu na złożone, realizowane lub wykonane zamówienia i umowy. W przypadku zmiany Regulaminu w czasie trwania Subskrypcji Użytkownika, zmiana wejdzie w życie w trybie określonym w ustępach poniżej.
 2. O zmianach oraz ich treści Usługodawca poinformuje Użytkowników na 14 dni przed ich wprowadzeniem. Informacja zostaje przekazana Użytkownikowi poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres podany podczas rejestracji oraz poprzez stosowną notatkę na Koncie, dostępną po zalogowaniu.
 3. W przypadku niewyrażenia zgody na zmianę Regulaminu Użytkownik powinien usunąć Konto w sposób wskazany na Stronie internetowej. Usunięcie Konta skutkuje wypowiedzeniem umowy ze skutkiem na koniec opłaconej Subskrypcji.
 4. W przypadku niepodjęcia przez Użytkownika żadnych działań, z upływem 14 dni od dnia doręczenia informacji o zmianie Regulaminu, zmiany zaczynają Użytkownika obowiązywać tak, jakby zaakceptował zmiany Regulaminu w trybie określonym w niniejszym paragrafie.
 • 12

Prawa własności intelektualnej

 1. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne w Platformie i na Stronie internetowej stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy albo Obiektów. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawne.
 2. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Platformy materiałów wymaga każdorazowo pisemnej zgody Usługodawcy i nie może naruszać postanowień niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Usługodawcy i Użytkowników.
 3. Zabronione jest modyfikowanie i kopiowanie elementów Strony internetowej oraz Platformy.
 4. Tworzenie stron internetowych i aplikacji podobnych lub identycznych z Platformą, które wprowadzają odbiorców w błąd i mogą sprawiać wrażenie, że pochodzą lub mają związek z Usługodawcą, stanowi delikt na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 • 13

Ochrona danych osobowych

 1. Dane Użytkowników będą wykorzystane wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i Usługodawca zobowiązuje się nie ujawniać ich osobom trzecim, innym niż inni Użytkownicy, jeżeli działania Użytkownika będą tego wymagały, o ile przepisy powszechnie obowiązujące nie stanowią inaczej.
 2. Szczegółowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka Prywatności, dostępnym na Stronie internetowej.
 • 14

Pozasądowe sposoby rozwiązania sporów

 1. W celu rozwiązania sporu zaistniałego w związku z korzystaniem z Usług poprzez Platformę, Konsument ma możliwość skorzystania z pomocy następujących instytucji przez wytoczeniem sprawy w sądzie powszechnym:
  • skorzystanie ze stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z umowy;
  • zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu;
  • zwrócenia się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której celem jest ochrona praw konsumentów.
 2. Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów oraz dostępności procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych instytucji takich jak Inspekcja Handlowa, powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów, a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 • 15

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Do wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu i zawartej przez Użytkownika i Usługodawcę umowy stosuje się prawo polskie oraz właściwe są sądy jurysdykcji polskiej. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów zaistniałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem niebędącym Konsumentem jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy. Sądem właściwym dla sporów, których stroną jest Konsument jest miejsce zamieszkania Konsumenta.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 15 Lipca 2022 roku.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy na adres …)

Adresat:.

………………………………………………..

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy świadczenia usług przez Platformę:

Data zawarcia umowy:

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)*:

Adres e-mail użyty do zalogowania przez konsumenta(-ów)*:

Podpis konsumenta(-ów)* (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

Data:

*niepotrzebne skreślić

Przesłanie formularza z tego samego adresu e-mail z którego nastąpiło logowanie do Platformy uznawane jest za podpisane przez konsumenta(-ów).